Reglement

Lidmaatschapsreglement Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur (NVTC)

Artikel 1: Lidmaatschap

1.1 Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur (hierna te noemen “NVTC”) staat open voor rechtspersonen die als stichting of vereniging met culturele activiteiten staan ingeschreven bij de KVK.

1.2 Het lidmaatschap is organisatie-gebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 2: Duur van het lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar.

2.2 Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met één kalenderjaar, tenzij het lid minimaal twee maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk of elektronisch heeft opgezegd conform artikel 3 van dit reglement.

Artikel 3: Opzegging

3.1 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

3.2 Bij opzegging conform artikel 2.2 van dit reglement dient de opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar ontvangen te zijn door de NVTC.

Artikel 4: Contributie

4.1 De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de NVTC.

4.2 De contributie voor het lidmaatschap wordt gefactureerd in de maand januari van het betreffende kalenderjaar.

4.3 Betaling van de contributie dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Startdatum en prijsbepaling

5.1 De startdatum van het lidmaatschap is de datum waarop het lidmaatschap formeel wordt aangegaan.

5.2 Indien het lidmaatschap wordt aangegaan vóór 1 juli van het kalenderjaar, is het volledige jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd.

5.3 Indien het lidmaatschap wordt aangegaan op of na 1 juli van het kalenderjaar, wordt de helft van het jaarlijkse contributiebedrag in rekening gebracht voor de rest van dat kalenderjaar.

Artikel 6: Overige bepalingen

6.1 Het lid verklaart zich door het aangaan van het lidmaatschap akkoord met de statuten en reglementen van de NVTC.

6.2 Het bestuur van de NVTC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de contributiebedragen, toelatingscriteria en andere reglementaire bepalingen.

6.3 De NVTC kan in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het bestuur, afwijken van de bepalingen in dit reglement.

Artikel 7: Ontbinding van het Lidmaatschap

7.1 Het lidmaatschap kan door het bestuur van de NVTC worden ontbonden in de volgende gevallen:

a) Indien het lid niet langer voldoet aan de toelatingscriteria zoals vastgesteld door het bestuur.

b) Bij herhaaldelijke schending van de statuten, reglementen of gedragscodes van de NVTC.

c) Bij ernstige schade aan de reputatie van de NVTC door handelen of nalaten van het lid.

d) Indien het lid de contributie niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft voldaan.

e) Om andere dringende redenen die het bestuur noodzakelijk acht voor de belangen van de NVTC.

7.2 Voordat tot ontbinding wordt overgegaan, zal het bestuur het lid schriftelijk op de hoogte stellen van de voorgenomen ontbinding en de redenen daarvoor. Het lid krijgt hierbij de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van dit bericht schriftelijk of elektronisch een verweer in te dienen.

7.3 Na ontvangst van het eventuele verweer zal het bestuur een definitief besluit nemen over de ontbinding van het lidmaatschap. Dit besluit wordt schriftelijk of elektronisch aan het lid gecommuniceerd binnen dertig dagen na ontvangst van het verweer.

7.4 Bij ontbinding van het lidmaatschap verliest het lid per direct alle rechten en voordelen verbonden aan het lidmaatschap van de NVTC.

7.5 Het lid heeft het recht om binnen dertig dagen na ontvangst van het besluit tot ontbinding in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering van de NVTC. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering is bindend en definitief.

Artikel 8: Privacy en Gegevensverwerking

8.1 De NVTC verwerkt persoonsgegevens van leden conform de geldende privacywetgeving. Leden hebben het recht om inzage te krijgen in hun persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

8.2 De NVTC zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.

Artikel 9: Uitsluiting van Aansprakelijkheid

9.1 De NVTC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt tijdens activiteiten, bijeenkomsten of evenementen georganiseerd door de vereniging.

9.2 Leden nemen deel aan de activiteiten van de NVTC op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en handelingen.

Artikel 10: Vertegenwoordiging van de Vereniging

10.1 Alleen het bestuur van de NVTC is gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen in juridische en officiële aangelegenheden.

10.2 Geen enkel lid, behalve de bestuursleden, heeft de bevoegdheid om namens de vereniging te handelen of verklaringen af te leggen.

Artikel 11: Geschillen en Arbitrage

11.1 Geschillen tussen leden onderling of tussen een lid en de NVTC worden in eerste instantie geprobeerd op te lossen door middel van overleg en bemiddeling.

11.2 Indien een geschil niet opgelost kan worden via overleg, kunnen partijen ervoor kiezen om een onafhankelijke arbiter in te schakelen voor bindende arbitrage.

Artikel 12: Afwijkingen van het Reglement

12.1 In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van bepaalde bepalingen in dit reglement, mits dit schriftelijk wordt gemotiveerd en gecommuniceerd aan de betrokken leden.

Artikel 13: Overgangsbepalingen

13.1 Dit lidmaatschapsreglement treedt in werking op [datum].

13.2 Bestaande leden op het moment van inwerkingtreding van dit reglement blijven gebonden aan de bepalingen van het vorige lidmaatschapsreglement tot aan hun eerstvolgende lidmaatschapsvernieuwing.

Nogmaals, deze aanvullende artikelen kunnen aangepast en aangevuld worden afhankelijk van de specifieke context en behoeften van de NVTC. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van reglementen.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur op 24 augustus 2023.