De kracht van de NVTC vormt de combinatie van kwaliteit, inhoud en onderlinge verbondenheid als basis voor ledenwerving en inhoudelijke programmering. De NVTC heeft inmiddels enige ervaring opgedaan met het opzetten van goedbezochte, kwalitatief sterke en inhoudelijke bijeenkomsten.

De NVTC organiseert activiteiten, veelal in samenwerking met relevante organisaties, die zijn gericht op:

  Kennis ontwikkeling

  Delen van kennis en ervaringen

  Interactie

  Netwerk

Voor leden zijn de evenementen altijd toegankelijk (gratis of met korting). Een aantal activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet leden. Tevens attendeert de NVTC haar leden persoonlijk op andere relevante evenementen, opleidingen en publicaties waar leden met korting aan kunnen deelnemen.

Regiobijeenkomsten
Lokale bijeenkomsten rondom een centraal thema om toezichthouders uit een regio met elkaar te verbinden

Expertmeetings
Bijeenkomsten met een kleine groep experts rondom een actueel thema met als doel kennis te delen en ervaring uit te wisselen met de leden van de NVTC

Toezicht bijeenkomsten
Bijeenkomsten door het land rondom actuele governance thematiek al dan niet georganiseerd in samenwerking met kennispartners

Onderzoek
Voor thema’s die meer (wetenschappelijke) uitdieping vragen initieert de NVTC gespecialiseerd onderzoek

Kennisportaal
Online kennisplatform waar NVTC-leden toegang hebben tot relevante kennisdocumenten en met elkaar in contact kunnen treden

Ledenvergadering
ALV waarbij verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid w.o. jaarverslagen:

Jaarverslag 2018

De NVTC begon 2018 met nieuw elan. Twee belangrijke beleidsmaatregelen lagen daaraan ten grondslag:

  • Samenwerkingsverband met Cultuur en Ondernemen (C+O). Daardoor kregen mailings een verdubbeling van het bereik en werd een succesvolle ronde tafel bijeenkomst georganiseerd waarvan de resultaten bijdroegen aan de nieuwe governance code 2019.
  • Sterk verlaagde leden contributie. Deze maatregel lag o.a. ten grondslag aan een verdubbeling van het aantal leden tot ruim 200 toezichthouders.

Programmering afgelopen periode.

April 2018 Ronde tafel bijeenkomst over het actualiseren Governance code ism C+O.

Juni 2018 Expertmeeting “de rol van RvT en de vastlegging daarvan.Dr.Mr.M v. Uchelen

Sept.2018 Seminar “Wat kan de culturele sector op het gebied van governance leren van corporate governance”met keynote speaker Prof. Dr. Jaap Winter.

Nov.2018 C+O conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel” in aanwezigheid van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mrt. 2019 ”Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector” met keynote speaker Prof. Dr. Mijntje Lückerath-­‐Rovers.

Samenwerking met Cultuur en Ondernemen.

Door een directeurswissel bij Cultuur en Ondernemen 13 maart j.l. is er een andere opvatting bij C+O over de formele samenwerking met de NVTC. Kern daarvan is dat de schijn zou kunnen ontstaan dat beide organisaties niet onafhankelijk van elkaar zijn. Daarom wordt het formele karakter ontbonden en zullen wij elkaar bij gelegenheid samenwerken zoals dat ook voorheen plaatsvond. Bijvoorbeeld dat NVTC een C+O presentatie programmeerd. Zo zal op 26 september a.s. C+O-­‐adviseur Broekema tijdens een Masterclass Governance code 2019 bij NVTC-­‐lid Cultuur Oost in Arnhem spreken.

Missiedocument.

Tijdens de ALV d.d. 26 juni 2018 werd het concept NVTC missie document besproken. Drie NVTC-­‐ leden hebben daarop schriftelijk hun bijdrage gegeven. Afgelopen jaar werd het document nog nader geactualiseerd opdat het nu medio 2019 beschikbaar is (in eerste instantie) voor NVTC-­‐leden.

Verenigingsbestuur.

Volgens het 4 jarige aftreedschema hebben de leden Sandra Boer en Roger Dayala het bestuur verlaten en is de werving van nieuwe bestuursleden gestart begin 2019. Daaruit kwamen twee aanbevelingen van de sollicitatiecommissie uit voort die het bestuur heeft overgenomen. Het betreffen: Marjolein Warburg en Jacqueline Stolmeijer-­‐Arends. Als zodanig kan hun aanstelling, in hun aanwezigheid, door de ALV 8 juli a.s. worden bekrachtigd, en wordt de ALV decharge gevraagd voor de twee vertrekkende bestuurleden.

#

Jaarverslag 2016-2017

De NVTC zich in 2016/2017 heeft moeten “heruitvinden”. In de oorspronkelijke opzet, bij haar oprichting, beschikte de NVTC over een eigen secretariaat dat via subsidies bekostigd werd. Het wegvallen van die subsidies in 2017, en daarmee van het vaste secretariaat, had directe gevolgen voor de exploitatie van de vereniging. Het inhoudelijke progamma zoals dat in de eerste jaren van haar bestaan was opgezet met meerdere expert meetings en regiobijeenkomst per jaar, kon niet ongewijzigd worden gecontinueerd . Door de nieuwe situatie werd ook een veel zwaarder beslag gelegd op het bestuur. Programmering afgelopen periode

Desondanks konden in de afgelopen periode nog de volgende bijeenkomst worden georganiseerd:

April 2016 Regio bijeenkomst Groningen met o.a. Prof.van Ees en C-wethouder de Rook

April 2016 Symposium over de resultaten uit benchmark onderzoek onder bestuurders en toezichthouders ism C+O & Cobra met o.a. OCW Minister J. Bussemaker.

Juni 2016 Regiobijeenkomst Nijmegen met o.a.Prof. van Ees en C-wethouder Velthuis

Sept.2016 Netwerkbijeenkomst Toezicht Groningen Nov. 2016 Diversiteit in toezicht ism C+O & Binoq Atana Rotterdam

Sept.2017 Conferentie “Een beetje toezicht bestaat niet” ism C+O, VNG, Museum het Valkhof Nijmegen. April 2018 Ronde tafel bijeenkomst over actualiseren Governance code ism C+O

Juni 2018 Expertmeeting “de rol van RvT en de vastlegging daarvan.Dr.Mr.M v. Uchelen

Formele samenwerking met Cultuur en Ondernemen

In 2017 werd voor de ontstane situatie de oplossing gevonden door het reeds bestaand samenwerkingsverband met Cultuur en Ondernemen te formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst. De NVTC en C+O werkten daarvoor al enkele jaren samen aan de verbetering en de bewustwording van good governance binnen de cultuursector. Door deze samenwerking verder te formaliseren is een effectiever en efficiënter verband tussen de vereniging en het kennisinstituut ontstaan. Zowel kennis inhoudelijk als financieel. Daardoor ontstond een groter doelgroep bereik in combinatie met een halvering van de NVTC leden contributie. Jolande Sap, roulerend voorzitter van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Jo Houben, directeur bestuurder van Cultuur+Ondernemen, benoemden na de ondertekening als speerpunten voor de komende twee jaar het verbeteren van de diversiteit én educatie van bestuur(ders) en toezicht(houders).

De samenwerking moet onder andere leiden tot:

• Het gezamenlijk versterken van het netwerk in de cultuursector rondom goed bestuur en toezicht

• Samen een programma maken met kennisdeling, workshops en dergelijke voor bestuurders en toezichthouders in de cultuursector.

• Integratie van de werkorganisaties van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Cultuur+Ondernemen zodat we efficiënter kunnen zijn.

Herstart educatief- en netwerk programma

Inmiddels is de NVTC in deze vernieuwde opzet weer begonnen met het heropstarten van het educatieve programma. Voorbeeld daarvan zijn de expertmeeting die na afloop van de ALV gehouden zal worden, en het seminar op 19 september 2018 a.s. met als keynote speaker Jaap Winter. Zijn voordracht heeft als werktitel: “Wat bestuurders en R.vT. van Culturele Instellingen kunnen leren van de rolverdeling tussen directie en R.v.C. in het bedrijfsleven.”

Visiedocument

Het Bestuur doende is een visie document te ontwikkelen voor de toekomstige activiteiten van de vereniging. Dit document zal in het najaar in concept worden verspreid aan de leden. Leden die belangstelling hebben om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming daarvan worden uitgenodigd om dat kenbaar te maken aan de Secretaris Frank van Westendorp (info@nvtc.nl)

#