Veiligheid en Diversiteit
Veiligheid en diversiteit

Zijn bepaalde groepen of individuen buitengesloten bij jouw organisatie? Het is heel belangrijk om dit regelmatig te onderzoeken, ook wanneer er niets mis lijkt te zijn. Hoe zit de organisatie in elkaar? Wat zijn de omgangsvormen? Wat is de stijl van leidinggeven? Iedere deelnemer binnen de organisatie zou bij dit onderzoek betrokken moeten worden. Toezichthouders kunnen op die manier de mogelijke zwakke plekken van de organisatie inventariseren. Daarmee bevorderen ze dat iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt. Voorkomen is beter dan genezen.

Mocht er zich toch een incident voordoen, dan komen toezichthouders vanzelfsprekend in actie zodra er concrete meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn.

Richtlijnen voor veiligheid en diversiteit

Op de bijeenkomst die NVTC samen met Cultuur + Ondernemen in 2022 organiseerde kwamen een aantal adviezen tot stand met betrekking tot richtlijnen voor diversiteit en veiligheid. Ons streven is om deze richtlijnen in onderling overleg te blijven optimaliseren.

Gedragscode

Een van de zaken die veiligheid bevorderen is het opstellen van een gedragscode en procedures rond meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Naast het vertrouwen op formele procedures, is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan het onderwerp. Het kan helpen om regelmatig te bespreken hoe je binnen de organisatie met elkaar omgaat, om voor iedereen een veilige werkplek te creëren. Toezichthouders zijn ervoor om te checken hoe en of dit gebeurt.

Vertrouwenspersonen

Steeds meer organisaties wijzen vertrouwenspersonen aan, zowel in- als extern.
De jaarlijkse rapportage van de vertrouwenspersoon, samen met de uitslag van werknemerstevredenheidsonderzoeken en gegevens over ziekteverzuim, geven een goed beeld van het werkklimaat in de organisatie.

Onderzoek

Een onderzoek naar eventuele klachten over grensoverschrijdend gedrag en de aard en omvang van deze klachten kan het beste door een externe partij uitgevoerd worden. De raad van toezicht wacht in dit stadium bij voorkeur de resultaten van het onderzoek af.Slachtoffers voelen zich door deze werkwijze eerder serieus genomen. Het is ook erg belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de klacht. Gaat het bijvoorbeeld over een suggestie om omgangsvormen te veranderen, of heeft er mogelijk een strafbaar feit plaatsgevonden waarover het slachtoffer een klacht wil indienen?

Voorkomen is beter dan genezen. – iedereen, altijd, overal…

Een toezichthouder dient zo veel mogelijk boven de partijen te staan en binnen de beperkingen van zijn rol steun en advies te bieden.

Klachten over het bestuur

Bij een ernstige klacht over een directeur-bestuurder is het raadzaam om deze naar huis te sturen of te schorsen. Met name in situaties waarin het onveilig is binnen de organisatie of als er te veel onrust is op de werkvloer.