Nieuwe gedragscode cultuurfondsen

Deze nieuwe gedragscode vervangt met ingang van 1 mei 2013 de bestaande Code of Conduct Cultuurfondsen.

Eind 2012 hebben de directeuren van de cultuurfondsen de Gedragscode Cultuurfondsen vastgesteld. De nieuwe gedragscode vervangt met ingang van 1 mei 2013 de bestaande Code of Conduct Cultuurfondsen uit 2008.

De gedragscode beoogt het creëren van meer transparantie over de manier waarop de cultuurfondsen hun publieke taak uitoefenen, en zo bij te dragen aan het vertrouwen van aanvragers en burgers in de cultuurfondsen. Bij het opstellen van de gedragscode is in het bijzonder aandacht besteed aan de positie van de aanvrager in het subsidieproces. De gedragscode omvat zes paragrafen:

1) integriteit en onpartijdigheid;
2) openheid;
3) betrokkenheid van stakeholders;
4) kwaliteit van dienstverlening;
5) evaluatie;
6) verantwoording.

De gedragscode wordt onderschreven door het Mondriaan Fonds, het Filmfonds, het Letterenfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Gedragscode Cultuurfondsen

BEKIJK OOK