Toezicht bijeenkomst belangenverstrengeling|ntb

Komt u ook ervaringen uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen? Onder leiding van Marry de Gaay Fortman (voorzitter NVTC)  en Guurtje Wolters, toezichthouder pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank, gaat u in gesprek over ‘risico’s op belangenverstrengeling bij toezicht’.
We diepen het zeer actuele onderwerp aan de hand van een casus en onderlinge discussie met elkaar uit. Na afloop heeft u beter inzicht in de risico’s op belangenverstrengeling en welke maatregelen nodig zijn.

Wanneer            Maandag 14 maart van 15:45 – 18:30 uur
Kosten                € 75,- en voor NVTC leden gratis
Locatie                De Nederlandsche Bank, Westeinde 1, Amsterdam
Aanmelden        karin.vanderstar@nvtc.nl

 

Op 14 December organiseert de NVTC een inspirerende workshop tijdens de kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Workshop NVTC: Verbind toezicht aan de toekomst
Maandag 14 december
De Fokker Terminal, Den Haag
15.15 – 16.15 uur: Lokaal 10

In deze tijd van vernieuwing en professionalisering binnen de cultuursector, is het noodzakelijk om het toezicht onder de loep te leggen. De NVTC en Cultuur+Ondernemen doen in 2015 gezamenlijk onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van bestuur en toezicht binnen de cultuursector. Tijdens de workshop gaan we aan de slag met de meest opzienbarende resultaten.

Meer informatie: karin.vanderstar@nvtc.nl

Hoe je een organisatie goed aanstuurt en op welke manier je hier toezicht op houdt zijn actuele onderwerpen binnen de cultuursector. In samenwerking met Cultuur+Ondernemen, doen wij door middel van een enquête onderzoek naar welke vraagstukken er spelen en welke ontwikkelingen op dit gebied gaande zijn.

Verbeter ook het toezicht in de culturele sector en doe mee door de vragenlijst in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/enqueteGCC2015

De enquête sluit op 20 december 2015.

 

Samen met u als toezichthouder en/of directielid in de culturele sector delen en ontwikkelen we kennis rondom ‘Good Governance’ tijdens de Regiobijeenkomst Utrecht

Na eerdere succesvolle bijeenkomsten in Amsterdam, Hengelo, Tilburg, Den Haag en Amersfoort nodigen we u samen met collega toezichthouders en bestuurders van harte uit voor deze Regiobijeenkomst: ‘Good Governance in de culturele sector’. De opening wordt verricht door Wethouder Cultuur, Margriet Jongerius.

Na de Governance Code Cultuur met Marceline Loudon onder de loep te hebben genomen gaan we samen met Prof. dr. Kees Cools dieper in op het belang van vertrouwen en onafhankelijk toezicht. Onafhankelijkheid is de belangrijkste eigenschap van een toezichthouder of commissaris, naast deskundigheid.

Voor meer informatie over deelname kunt u contact opnemen met de NVTC: info@nvtc.nl

 

 

 

Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) organiseren op 30 oktober de special ‘Governance in de ondernemende bibliotheek voor toezichthouders en directies’.

Dagvoorzitter is Marian Louppen, veelzijdig actief in besturen en Raden van Toezicht, docent Saxion Hogeschool, met ervaring in o.a. de Raad voor Cultuur, RvT Cultura, Ede, en governance in bibliotheken (leertraject en publicatie).

Hoe zorg je voor een goed werkend bestuur en toezicht? Hoe werf je nieuwe leden? Hoe gaat het toezicht om met risico, dat hoort bij een ondernemende bibliotheek? Nemen we culturele diversiteit serieus?

Tegen de achtergrond van actuele vragen is het programma is als volgt opgezet:

In samenwerking met de NVTC is het ochtendgedeelte gericht op de versterken van het samenspel van toezichthouders /directies; uitgangspunt is de Governance Code Cultuur.

Het middaggedeelte is gewijd aan een nieuwe code op een ander aspect, namelijk de Code Culturele Diversiteit, die als subsidievoorwaarde kan gaan tellen. Reden om zich als directie/bestuur en toezichthouder gezamenlijk daarin te verdiepen. Het programma biedt veel ruimte voor eigen inbreng, vragen en vooral kennismaken en kennis- delen, onontbeerlijk voor ondernemende organisaties die ook publieke verantwoording willen afleggen.

Bent u lid van de NVTC of VOB dan ontvangt u korting voor deelname!

Programma 30 okt Governance in de ondernemende Bibliotheek_VOB_NVTC

Klik hier voor aanmelden:  graag vóór 22 oktober. Bij aanmelding ga je akkoord met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de VOB.

We hopen u en uw leden van de Raad van Toezicht te ontmoeten op vrijdag 30 oktober van 10.00 tot 16.00 uur in de Driehoek in Utrecht.

 

Samen met enkele inleiders: bestuursleden en toezichthouders uit de sector gaan we de uitdagingen en dilemma’s verkennen waar tegenaan wordt gelopen en die specifiek zijn voor de ‘kleinere’ culturele instellingen. De volgende issues komen u wellicht bekend voor:

“De instelling is decennia geleden – gestart door een kunstenaar wiens levenswerk het is. Wat te doen met de opvolging: wanneer, op welke wijze en door wie? Of moeten we de stichting opheffen?”

“Onze organisatie is (te) klein om alle functies op het juiste kwantitatieve en kwalitatieve niveau te vervullen. Wat betekenen gezonde ambities voor de draagkracht en draaglast van een organisatie?”

Enkele vragen trachten we daarbij te beantwoorden:

  •  Zijn deze en andere issues wezenlijk anders dan voor de grote culturele instellingen?
  • Afstand en nabijheid: waar eindigt de verantwoordelijkheid van de directie en begint de verantwoordelijkheid van de toezichthouder? Is er voldoende zakelijke distantie ?
  • Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘kleine’ culturele instelling? En waar ligt de specifieke behoefte voor ondersteuning? Wat zou de NVTC voor u kunnen betekenen?

Wellicht heeft u zelf ideeën over een ander relevant thema die u zou willen bespreken? We nodigen u van harte uit om vanuit uw eigen ervaringen met de overige deelnemers in gesprek te gaan over deze thema’s.

NVTC organiseert Expertmeetings voor haar leden, informeer naar de mogelijkheden voor deelname via info@nvtc.nl

 

Het culturele seizoen zal feestelijk geopend worden in Amsterdam en de inspirerende ABN AMRO Uitmarkt Business Dag zal voorafgaand plaatsvinden op vrijdag 28 augustus.

Na het succes van vorige jaar organiseert de NVTC tijdens deze dag een break-out sessie van 16:40 -18:00 uur over ‘De Kunst van het Toezichthouden’ met o.a. Theodor Kockelkoren, Axel Rüger, Abdelkader Benali en Ralf Knegtmans.

Raden van Toezicht worden in belangrijke mate gevormd door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. In veel mindere mate zitten er ‘inhoudelijke professionals’ (mensen met diepgaande kennis van het kunstproces) in de raden. Bij toezichtsorganen (commissariaten) in het bedrijfsleven wordt nu juist wel diepgaande kennis van het kernproces verwacht en soms zelfs geëist.

In deze workshop gaan we in op de taak en verantwoordelijkheid van de raad op het inhoudelijke beleid van een kunstinstelling. Zijn raden van toezicht zonder (voldoende) diepgaande kennis van het culturele product in staat om hun taak, de continuïteit en kwaliteit van de instelling, goed uit te oefenen? En, hoe verhoudt deze rol zich tot de verantwoordelijkheid van de directie.

Informeer voor aanmelding van deze dag en break-out sessie via info[@]nvtc.nl

 

De NVTC organiseert in samenwerking met ATANA en Munish Ramlal op 1 September de expertmeeting ‘Culturele Diversiteit en Governance’.

Gezien het toenemende aandeel niet-westerse culturen in de bevolking kunnen culturele instellingen, met het oog op de toekomst, niet anders dan investeren in nieuwe kanalen, nieuw publiek en nieuwe partners. Culturele instellingen moeten zich blijven verhouden tot haar stakeholders, de samenleving van nu. Een cultureel diverse bestuurssamenstelling lijkt een logische stap, maar is zeker niet vanzelfsprekend. Om bestuurlijke culturele diversiteit te stimuleren is de Code Culturele Diversiteit ontwikkeld. De Code vormt een praktisch instrument voor het toezicht en biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren.

Samen met een select gezelschap, ervaringsdeskundige Munish Ramlal en Richtje Sybesma van binoq atana gaan we dieper in op de rol van de toezichthouder en de meerwaarde van Culturele Diversiteit aan de top. Daarbij worden er een aantal vragen en dilemma’s besproken die zowel toezichthouder als directies tegenkomen.

Munish Ramlal is strategisch adviseur van Nationale ombudsman en bestuurder in de Haagse kunst- en cultuursector. Ramlal is gepromoveerd in de rechtssociologie op de dissertatie ‘Naar een glazen wetgevingshuis’, een onderzoek naar Haagse lobbypraktijken bij totstandkoming van Haagse wetten. Via zijn inhoudelijke expertise is hij in staat om politiek, wetenschap, ambtenarij en burgerperspectieven met elkaar te verbinden. Ramlal is o.a. voorzitter Indian Film Festival The Hague, bestuurder Balletproductie Lonneke van Leth en sinds kort lid RvT Dans- en Muziekcentrum Den Haag.

Richtje Sybesma is directeur van binoq atana. Sinds 2009 staat zij aan het roer van het bureau dat vooral bekend is van ATANA: het programma voor bestuurlijke diversiteit in de culturele en maatschappelijke sector. Met ATANA is een databank opgebouwd van ruim 650 cultureel diverse professionals die gematcht worden in adviesraden, besturen en raden van toezicht. Op dit moment zet binoq atana zich in opdracht van OCW in voor het promoten van de Code Culturele Diversiteit.

Voor meer informatie over deelname en aanmelding kunt u zich richten tot de NVTC via 020-8116620 of info[@]nvtc.nl.

Op vrijdag 29 mei 2015 hebben zes vooraanstaande toezichthouderverenigingen een vervolg op de succesvolle bijeenkomsten Toezicht houden in de Toekomst 2012, 2013 en 2014 georganiseerd. Dit congres is ingaan op het toezicht in de volgende sectoren:

  • Vereniging van Toezichthouders in Woningcoöperaties (VTW)
  • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)
  • Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
  • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK)
  • Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC)
  • Vereniging intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)

Het drukbezochte congres is door ruim 250 collega’s bezocht. Zij hebben van gedachten gewisseld over het thema: ‘Onder het vergrootglas. Transparante samenleving’ in de unieke zalen van Burgers’ Zoo in Arnhem.
Op de congreswebsite kunt u alle presentaties en de foto’s van de dag terugvinden.

Houdt u de website in de gaten voor de Dag van Toezicht 2016!

Dilemma’s in de boardroom met Marry de Gaay Fortman

Deze bijeenkomst werd voor culturele toezichthouders, bestuurders en commissarissen uit het bedrijfsleven op 14 april georganiseerd. Ook geïnteresseerden in het thema waren welkom. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten bekend gemaakt van het jaarlijks onderzoek onder commissarissen in de private en de (semi-)publieke sector. Dit onderzoek is mede dankzij de inbreng van Grant Thornton als partner en hoofdsponsor tot stand gekomen. Een soortgelijk onderzoek zal van start gaan binnen de culturele sector in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.

Marry de Gaay Fortman, voorzitter van VNO-NCW metropool Amsterdam, roulerend voorzitter NVTC en ervaren commissaris, zat de bijeenkomst voor. Aalt Klaassen, co-auteur en onderzoeker, lichtte het onderzoek toe en ging in op een aantal daaruit voortvloeiende dilemma’s. Zoals: hoe zelf-kritisch is de commissaris? Hoe houd je je mede-commissaris scherp? Hebben RvC’s voldoende oog voor kritische geluiden binnen en buiten de RvC en zoeken ze signalen op? Ook komt de positie van de Raad van Bestuur aan de orde. Sommige dilemma’s gelden voor zowel RvC als RvB.

In een paneldiscussie kwamen de dilemma’s aan de orde. Deelnemers waren Bart Jonker (Partner bij Grant Thornton), Tineke Bahlmann (o.a. voorzitter Raad van Toezicht van het Centrum van Beeldende Kunst en lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam), Ferry Houterman, (o.a. commissaris bij Rabobank Amsterdam en RAI en toezichthouder bij CNV Publieke Zaak) en Adriana Esmeijer (directeur/ bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds).

De bijeenkomst werd goed afgesloten met een borrel.

Zie voor verslag www.nvtc.nl