Actueel

Nieuwsbrief Symposium: Lange termijn waarde creatie.

Het NVTC Symposium in het Centraal
Museum 20 maart j.l. had de intrigerende titel: “ Lange termijn waarde creatie in de Cultuur sector.”

Wellicht de reden dat velen zich aanmeldden voor deelname.Het werd een interessante, levendige en inspirerende bijeenkomst door de veelzijdige presentaties van de vijf sprekers.Nu had de NVTC deze titel niet zelf bedacht maar het was namelijk de titel van de presentatie van Keynote spreker Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers.

Haar presentatie sloot mooi aan op wat Prof Dr. Jaap Winter ons tijdens het NVTC Seminar 19 sept. j.l. presenteerde over de nieuwe rol van toezicht.Hij constateerde dat ondanks de werkgeversrol (baas van bestuurders, beoordelen en belonen) de nieuwe rol van toezicht meer gericht is op strategie en op waarden koppelen aan doelstellingen.  Daarmee zijn toezichthouders ook partners van bestuurders met aandacht op het versterken van het denkproces.Bij Lückerath-Rovers kregen twee onderwerpen speciale aandacht:

1-Typen waarden creatie en het belang daarvan. De primaire vraag bij lange termijn waarde creatie is: Welke waarde wil een organisatie eigenlijk creëren? En hoe meet je dat dan? Zij toonde aan dat het een opgave is en hield een pleidooi voor een dialoog te voeren binnen de Raad van Toezicht aan de hand van vier kwadranten:Interne -, Externe – en Economische- , Sociale waardecreatie. Goverance codes in de (semi) publieke sector.

2- Goverance codes in de (semi) publieke sector tonen een grote diversiteit. Sommige zijn wel 75 bladzijden vol geschreven, anderen zijn kort en bondig.  De indruk bestaat dat wellicht 80% dezelfde goverance-code voor Toezicht zou kunnen gelden voor al die sectoren in de (semi)publieke sector zoals Pensioenen, Woningbouw coöperaties, Zorg, Cultuur etc.

De presentatie van Lückerath-Rovers volgde op de presentatie van Patrick Broekema (adviseur Cultuur en Ondernemen) over de Governance Code Cultuur 2019. Hij gaf daarin een duidelijke overzicht over de ontwikkeling, de functie en de reden tot vernieuwing van de code als gevolg van het complexere speelveld.  Meerdere voorbeelden passeerden onder de noemer:” lessons learned”. Zo gaf de Wethouder Cultuur Anke Klein haar visie over de Utrechtse cultuur sector en de punten die daarin haar aandacht hebben.

Tot slot bracht Dialoog met Verbeelding  van Sandra Boer (directeur ART Partner) de deelnemers in beweging zowel fysiek als verbaal. Stoelen werden opzij geschoven en “prikkelende stellingen” die de deelnemers tijdens de presentaties hadden opgeschreven. Per stelling moest elke deelnemer “stelling nemen” door bij de groep JA- of bij de groep NEE- stemmers te gaan staan. Om vervolgens de kans te krijgen een toelichting te geven over de keuze Ja /Nee stellingen zoalsIn onze RvT weten we precies welke waarde we willen creëren als organisatie.

 • In onze RvT weten we precies welke waarde we
  willen creëren als organisatie.
 • In onze vergaderingen besteden we meer aandacht aan de sociale
  waardecreatie dan aan de economische waardecreatie.
 • Lange
  termijn waardecreatie is bij ons doorleefd in de missie, visie en strategie.
 • Onze RvT
  is divers qua kennis, vaardigheden en achtergronden.

Hiermee ging Dialoog met Verbeelding naadloos over in de Netwerk Borrel.

Vacature bestuursfunctie NVTC

Met ingang van 1 maart 2019 zoekt NVTC voor haar bestuur drie nieuwe bestuursleden

Het
betreft onbezoldigde functies voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid
tot verlenging van maximaal één termijn.

Ons bestuur

Het
bestuur bestaat uit zes bestuursleden en werkt conform de Governance Code
Cultuur. Het bestuur organiseert per jaar ten minste vier evenementen en draagt
verantwoording af aan de leden.

In
verband met vertrekkende bestuursleden, volgens aftreedrooster, zijn wij op
zoek naar drie enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen
inzetten om NVTC te besturen aan de hand van het missie document.

Kenmerken
bestuurleden NVTC                                

 • Nadruk
  moet liggen op nieuw elan (geen ‘old-boys-network’) bij voorkeur < 50 jaar;          
 • Gecommitteerd
  en gepassioneerd;
 • Brede
  afspiegeling van de doelgroepen van de NVTC zoals groot en klein, Randstad en
  ‘de provincie’, verschillende deelgebieden;
 • Begrip
  van rol toezichthouder in culturele sector en vertrouwd met governance vraagstukken;
 • Kennis
  van de sector/affiniteit alleen is niet genoeg;              
 • Trackrecord
  in toezicht en ‘herkend, erkend en gewaardeerd’ door de culturele sector;
 • Ingangen
  bij het bedrijfsleven, politiek en ministerie, culturele instellingen,
  aanpalende sectoren en het bredere maatschappelijke veld;        
 • Minimaal deskundigheid op het
  gebied van financiën, juridisch, governance, sociologie en ‘cultureel
  ondernemerschap’;

Gezien de huidige bezetting
zijn wij met name op zoek naar bestuursleden die een jonge en een daadkrachtige
natuur meedragen. Vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een biculturele
achtergrond genieten voorkeur.

Tijdsbeslag

 • Het
  bestuur komt in de regel 4 maal per jaar bijeen;                                                                                       
 • Van
  de leden wordt verwacht dat zij jaarlijks tenminste 3 van de 4 vergaderingen
  bijwonen;
 • Bestuursleden
  zijn beschikbaar voor telefonisch en email overleg;                        
 • Bestuursleden
  zijn beschikbaar om de NVTC naar buiten te vertegenwoordigen;                                   
 • Verantwoordelijkheden worden
  verdeeld onder het bestuur.                                  

Wie bieden een bijzonder kennisrijke omgeving
i.z.Cultureel Toezichthouderschap, een sterk netwerk van cultuur-professionals
en de mogelijkheid deze in te zetten om eigen interesses uit te diepen.

Aanvullende informatie of reageren?
Voor meer informatie over de
bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Frank van Westendorp: frankvanwestendorp@gmail.com. Wilt u
solliciteren? Stuur dan uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae voor 31
maart 2019 naar maarten.k.bul@protonmail.com t.a.v. Maarten K. Bul.

“Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector” 20 maart a.s

Het NVTC nodigt u graag uit voor een”Symposium”over het thema: “Lange termijn waardecreatie in de culturele sector”           

Het symposium zal worden geopend door de Wethouder Cultuur van Utrecht  Anke Klein

Locatie: Centraal Museum, De
Tuinzaal: ingang
Nicolaasdwarsstraat
, Utrecht

20
maart 2019 van 15:30 – 18:15 met netwerkborrel tot 19:00.

Keynote spreker
is  Prof. Dr. Mijntje
Lückerath-Rovers

Hoogleraar
Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Busness and
Society. Zij is o.a. commissaris of toezichthouder bij diverse organisaties en
was in 2013 voorzitter commissie aanpassing Code Cultuur.

Tevens zal Cultuur en Ondernemen spreken over de Governance Code
2019 en vindt er een Dialoog met Verbeelding plaats o.l.v. Sandra Boer, directeur Art Partner en voormalig bestuurslid NVTC

U kunt zich
aanmelden, via info@nvtc.nl voor 10 Maart a.s.                                                                Entree:
gratis voor NVTC- leden en 20 euro voor niet leden middels overboeking naar
Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur NL10ABNA0447238086  o.v.v. Symposium Utrecht

Het aantal
plaatsen is gelimiteerd.

Conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel”

De nieuwe Governance Code Cultuur werd 5 november 2018 gepresenteerd in LantarenVenster in Rotterdam tijdens de conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel” in aanwezigheid van Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Goed toezicht vereist het bieden van constructief tegenspel aan de bestuurder. Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om continue reflectie. De nieuwe Governance Code Cultuur helpt bij het inrichten van goed samenspel en tegenspel tussen bestuurder en toezichthouder.

In 2018 werkte Cultuur+Ondernemen, in samenwerking met Louis Houwen (hoogleraar Public Governance bij TIAS, School for Business and Society, Tilburg University) en in een brede dialoog met de sector, waaronder NVTC, aan een nieuwe Governance Code voor de cultuursector.

Dagvoorzitter Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) nam de deelnemers mee langs de verschillende aspecten van de ‘kunst van het tegenspel’. Deskundigen van binnen en buiten de cultuursector reflecteerden vanuit hun eigen ervaring en expertise op samenspel en tegenspel in de relatie tussen bestuur en toezicht. Naast de plenaire sessies vonden er workshops plaats.

Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u hier.

Succesvol NVTC Seminar 19 september j.l.

Voor het NVTC Seminar in het Cobra Museum 19 September j.l. meldden zich ruim 80 geïnteresseerden.

Keynote spreker Prof. Dr. Jaap Winter gaf de aanwezigen met zijn lecture een veelzijdig antwoord op de vraag “Wat de culturele sector op het gebied van governance kan leren van corporate governance” Het ontbreken van aandeelhouderszeggenschap (door middel van de aandeelhoudersvergadering) zoals in het bedrijfsleven is een belangrijk verschil. Historisch gezien is de RvT bij (semi) maatschappelijke instellingen min of meer gekopieerd van de RvC uit het bedrijfsleven. Echter zonder de belangen en zeggenschap van alle Stakeholders daarin goed te regelen. Dat maakt Cultural governance kwetsbaarder. Bovendien anders dan in het bedrijfsleven is de aandacht van overheid en politiek voor Cultural Governance een stuk kleiner. In de culturele sector liggen daarin derhalve nog wel uitdagingen.

Jaap Winter verduidelijkte dat o.a. met een toelichting over een veranderende focus in de Goverance en daarmee samenhangende verschuivende rollen voor de board / toezichthouders;

Van de huidig dominante focus: Hygiëne en Performance;

Met relatief veel aandacht voor monitoren, kritisch, interveniëren.

Naar een nieuwe focus: Strategy, Purpose/values;

Ondanks de werkgeversrol (baas van bestuurders, beoordelen en belonen) is de nieuwe rol van toezicht meer gericht op strategie en waarden koppelen aan doelstelling. Daarmee zijn toezichthouders ook partners van bestuurders met aandacht op het versterken van het denkproces.

In het tweede deel van het seminar presenteerde panelleden hun expertise inzake cultural governance waarna de aanwezigen vragen konden stellen en met de panelleden in discussie konden gaan

Mr. Marry de Gaay Fortman :

In haar presentatie werd het belang van compliance voor de intere toezichthouder toegelicht. Dat naast het werken met de geldende wet-en regelgeving ook het nakomen van normen en waarden geldt. Ofwel de principes van good governance: geloofwaardigheid; integriteit, onafhankelijkheid, verantwoording, transparantie en diversiteit. Met als kernwaarden in de gewenste bedrijfcultuur:

Openheid, Aanspreekbaarheid,

Het faciliteren van tegenspraak en bevorderen van het onderlinge dialoog.

Dr. Renee Steenbergen:

Private ondersteuning van de culturele sector is haar specialisme; Zij gaf een toelichting over de wijze waarop particuliere verzamelaars en andere mecenassen (vaak mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven) zich inzetten voor zowel raden van toezicht van publieke musea als voor het stichten van eigen privémusea, die zij zelfstandig besturen. Differentiatie tussen publieke en private initiatieven is niet altijd even duidelijk voor het publiek. Dit kan rolverwarring veroorzaken in de governance code van met overwegend publiek geld gefinancierde kunstorganisaties. Het blijft een aandachtspunt in de culturele sector zo bleek o.a. vorig jaar bij het Stedelijk Museum Amsterdam, dat diverse grote verzamelaars in de RvT had die ook major donors waren. Dit kan de indruk wekken dat bestuurlijke zetels ‘gekocht’ kunnen worden. Daarom is het zinvol om in de nieuwe Code Cultural Governance meer specifieke richtlijnen te geven over taken van toezichthouders, met de kanttekening dat fondsenwerving door hen wellicht niet altijd primair het publieke belang dient. Wellicht kunnen wij lering trekken uit het Britse, representatieve model van trustees, waarin alle soorten stakeholders een stem hebben, en waarin er de Charity Commission toezicht houdt op good governance door de toezichthouders.

Mr. Dr. Marleen van Uchelen-Schipper,

Zij gaf een toelichting over de rol van RvT bij een stichting omdat die nauwelijks geregeld is in de wet. Veel regels die nu gelden voor RvC gaan nu ook gelden voor RvT. Er ligt nu een wetsvoorstel met uniforme regels over:

> Taak van bestuurders en toezichthouders.

> Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders met name i.g.v. faillissement betekent een wijziging t.o.v. de huidige situatie?

> Tegenstijdig belang: is nu niet in de wet geregeld voor stichtingen. Bijvoorbeeld: toezichthouder/verzamelaar bij museum.

Waarbij zij aangaf dat er een discussie onder juristen gaande is over de vraag of de wetgever niet is doorgeschoten in de uniformering?

++++

 

 

 

 

 

Promoveren op de “rol en positie van de raad van toezicht van de stichting”

En dat blijkt nog al eens weerbarstig. Iedere Raad van Toezicht heeft instrumenten nodig om minimaal de kernbevoegdheden te kunnen realiseren. Maar uiteindelijk gaat het bij de toepassing daarvan (ook) om timing en de achterliggende (omgangs)normen.

Het ogenschijnlijke saaie onderwerp van statuten en reglementen besprak zij op heldere en interessante wijze. Zij bood direct al de mogelijkheid om tussendoor te reageren en vragen te stellen. Dat gebeurde dus ook en bracht veel aanvullende informatie uit de praktijk gedurende de gehele presentatie. Het was een succesvolle expertmeeting met een mix van wetenschappelijk gebaseerde inzichten, praktijkvoorbeelden en gaf verbinding in zake de interessegebieden van de ca. 50 deelnemers.
Dr. Mr. Marleen van Uchelen-Schipper, kandidaat-notaris en universitair docent aan
het Instituut ondernemingsrecht van de UvA

Rondetafel 3 mei 2018 Governance Code Cultuur toe aan herziening. Helpt u mee?

Cultuur+Ondernemen organiseert een aantal rondetafelgesprekken om de Governance Code Cultuur te actualiseren. Eén van deze bijeenkomsten is speciaal voor  leden van de NVTC. Graag  horen  wij  uw ervaringen  met  de  huidige  code  en  welke  adviezen  u  heeft  voor  de   geactualiseerde  versie.

Datum: donderdag 3 mei 2018
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: C+O, Kerkstraat 204, 1017 GV Amsterdam
Aanmelden: info@nvtc.nl (vóór 20 april)

Aanleiding  en  proces  
De  Governance  Code  Cultuur  bestaat  in  zijn  huidige  vorm  nu  ruim  vier  jaar.  Opgedane  ervaring   met  de  code  en  onderzoek  naar  het  gebruik  van  de  code  in  de  praktijk  geven  aanleiding  tot  een   update.  Ook  hebben  we  de  afgelopen  jaren  in  de  cultuursector  diverse  incidenten  gezien,  veelal   terug  te  voeren  op  het  onvoldoende  functioneren  van  de  governance.  Voorbeelden  zijn  Het   Nieuwe  Instituut  (Rotterdam),  Museum  Het  Valkhof  (Nijmegen)  en  recentelijk  het  Stedelijk   Museum  (Amsterdam).  Ook  daar  trekken  we  graag  lering  uit.  Daarom  heeft  C+O  eind  2017  de   commissie  Governance  Code  Cultuur  ingesteld.

Onder  voorzitterschap  van  Prof.  Mr.  Louis   Houwen  (hoogleraar  public  en  private  governance  bij  TIAS)  werkt  de  commissie,  in  nauwe   samenspraak  met  de  cultuursector,  aan  de  tekst  van  de  geactualiseerde  code.  Deze  dialoog  vindt   onder  meer  plaats  tijdens  enkele  ronde  tafelbijeenkomsten  in  gesprekken  met  o.a.  bestuurders,   toezichthouders,  brancheorganisaties,  overheden  en  fondsen.

De  geactualiseerde  code  zal  worden  gepresenteerd  tijdens  een  congres  in  het  najaar.     Onderwerpen  bij  dit  rondetafelgesprek  zijn  in  ieder  geval  de  rol  van  de  code,  rolneming  van   toezichthouders  en  bestuurders,  integriteit  &  belangenverstrengeling  en  professionalisering  van   toezichthouders.

Samenwerking met Cultuur+Ondernemen

De NVTC en C+O werken al enkele jaren samen aan de verbetering en de bewustwording van good governance binnen de cultuursector. Om dit effectiever en efficiënter vorm te geven is het samenwerkingsverband bekrachtigd in een overeenkomst. Jolande Sap, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Jo Houben, directeur bestuurder van Cultuur+Ondernemen, benoemden na de ondertekening de speerpunten voor de komende twee jaar: het verbeteren van de diversiteit én educatie van bestuur(ders) en toezicht(houders).

De samenwerking moet onder andere leiden tot:

 • Het gezamenlijk versterken van het netwerk in de cultuursector rondom goed bestuur en toezicht
 • Samen een programma maken met kennisdeling, workshops en dergelijke voor bestuurders en toezichthouders in de cultuursector.
 • Integratie van de werkorganisaties van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Cultuur+Ondernemen zodat we efficiënter kunnen zijn.

Fotografie ©Gabriel Eisenmeier

Toezicht Bijeenkomst 22 november ‘Risico’s op belangenverstrengeling’ in DNB

Samen met experts kunt u kennis opdoen en inzichten delen tijdens de interactieve toezicht bijeenkomst op 22 november die in samenwerking met Cultuur+Ondernemen in DNB wordt georganiseerd.

 Onder leiding van Marry de Gaay Fortman (advocaat/partner Houthoff Buruma) en keynote speaker Guurtje Wolters, toezichthouder pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank, gaat u in gesprek over ‘risico’s op belangenverstrengeling bij toezicht’.

Samen verkennen we vragen en dilemma’s zoals: Wat zijn de risico’s op belangenverstrengeling? Welke beheersmaatregelen zijn effectief?  Wanneer ben je onafhankelijk? En, wat zijn overeenkomsten met toezicht in de pensioensector?

Komt u ook uw ervaring uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen? We diepen het zeer actuele onderwerp aan de hand van een casus en onderlinge discussie met elkaar uit. Na afloop heeft u beter inzicht in de risico’s op belangenverstrengeling en welke maatregelen u kunt treffen.

Waar en wanneer:
Dinsdag 22 november van 15:45 – 18:30 uur, De Nederlandsche Bank,

Westeinde 1, Amsterdam (Let op! legitimatie verplicht)
Aanmelden: vóór 10 november via onderstaande link
Kosten: €75,- inclusief borrel
Voordeel: NVTC-leden gratis toegang
Organisatie: NVTC en Cultuur+Ondernemen

AANMELDEN

Governance Special 1 november ‘Diversiteit in toezicht’

U kunt zich nu aanmelden voor de eerste governance special op 1 november in het Hip Hop Huis te Rotterdam! 

Specials Governance in Cultuur ‘Stand van Zaken’

De Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en Cultuur+Ondernemen gaan met u in gesprek over de governance dilemma’s die dringend aandacht vragen zoals blijkt uit recent onderzoek: Governance in Cultuur, Stand van Zaken 2016. Tijdens deze reeks van specials gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden dieper in op dilemma’s rond diversiteit, rolneming, informatievoorziening en evaluatie in toezicht.

Governance Special 1 november: Hoe draagt diversiteit in toezicht bij aan succesvolle organisaties?
De NVTCCultuur+Ondernemen en binoq ATANA nodigen u graag uit voor een interactieve bijeenkomst op 1 november aanstaande.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid (Principe 6 – Governance Code Cultuur). Verjonging en culturele diversiteit zijn van belang voor de invulling van een nieuwe maatschappelijke verbinding, zo blijkt uit het onderzoek, maar hoe divers is uw raad van toezicht of bestuur? Hoe kunt u als toezichthouder/bestuurder diversiteit binnen het toezicht stimuleren?

Op 1 november in het Hip Hop Huis te Rotterdam maken we inzichtelijk hoe u hier als toezichthouder invulling aan kunt geven. Onder leiding van Suzanne Leclaire-Noteborn (o.a. Suzannes Zaak, vz Federatie Cultuur) gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van praktijkcases die het belang van verschillende aspecten van diversiteit in toezicht uitdiepen: Leeftijd, etnische achtergrond en persoonlijkheid. Laat u inspireren door experts uit het veld: stedenbouwkundige Swati Sen Gupta (o.a. bestuurslid Julidans, Theater Dakota), organisatiekundige Adriana Strating, (o.a. dir. Business & Development Het Nieuwe Instituut, partner de Baak) en strateeg Maarten Bul (o.a. partner Novel, bestuurslid De Kring).

Bent u directeur, bestuurder of toezichthouder kom dan kennis en kunde delen en meldt u hier aan.

Waar en wanneer:
Dinsdag 1 november 15:00-18:00 uur (inloop 15:00 uur, start discussie 15:30 uur)
Hip Hop Huis te Rotterdam (Delftsestraat 19a, naast CS)
Aanmelden: vóór 15 oktober via onderstaande link
Kosten: €35,- inclusief drinks en bites
Voordeel: NVTC-leden gratis toegang
Organisatie: NVTC en Cultuur+Ondernemen in samenwerking met binoq ATANA

Voor NVTC-leden zijn bovenstaande bijeenkomsten gratis toegankelijk, bent u nog geen lid, maar wilt u wel een uitnodiging ontvangen? Meldt u dan hier aan voor lidmaatschap of informeer bij het bureau naar de mogelijkheden.