Workshop dinsdag 7 oktober 2014: ‘Toezicht op het primaire proces’

Deze eendaagse workshop geeft handvatten om vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheid invulling te geven aan het toezicht op het primaire proces van de organisatie waar u Toezichthouder bent.

Inhoud

De workshop speelt in op het actuele vraagstuk hoe u als Raad van Toezicht daadwerkelijk toezicht kunt houden op de besturing van de organisatie en in het bijzonder op haar primaire proces door eigen directe waarnemingen en informatievergaring en interpretatie en reflectie hierop. Gevoed door deze onafhankelijk verkregen inzichten kunnen Toezichthouders meer proactief de dialoog met de Bestuurder voeren, voorstellen en projecten kritisch volgen en zo nodig interveniëren.

Het zelf vergaren van informatie over de besturing van het primair proces vraagt inzicht in vele facetten.

De volgende onderwerpen komen in het eerste gedeelte aan de orde:

Telkens vanuit vertrekpunt ‘Het primaire proces’:

  • de inhoud en inrichting van de werkprocessen met hun risico’s, borgingsmechanismen, kritische succesfactoren, eraan gestelde eisen (wet en regelgeving);
  • de stakeholders die direct een rol in spelen of belang hebben bij een goed lopend primair proces: cliënten/patiënten/leerlingen en hun omgeving; medewerkers, leidinggevenden, cruciale toeleveranciers, verwijzers en ketenpartner;
  • de kritische informatie die de organisatie zelf verzamelt of zou moeten verzamelen en benutten om te kunnen beoordelen of het primaire proces goed loopt en waar mogelijk efficiënter of effectiever kan (denk aan evaluaties, klachten, incidenten, productiecijfers, wachttijden, tevredenheidsonderzoeken, interne audits, leveranciersbeoordelingen etc);
  • beschikbare rapportages van andere toezichthouders: accountant, certificeerder, inspecties,…met de follow up hierop.

De techniek én vaardigheid

Het als Toezichthouder actief op zoek gaan naar die informatie, ook los van de Bestuurder , stelt eisen aan de eigen opstelling en gespreksvoering. Het is niet de bedoeling dat de Toezichthouder in contact met de verschillende stakeholders oordeelt of intervenieert en zo verwachtingen of verwarring schept bij stakeholders . Het gaat om een onderzoekende onafhankelijke informatievergaring. Audittechnieken en in het bijzonder de interview-methodiek van het waarderend auditen (Appreciative Inquiry) zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Hiervoor worden handvatten aangereikt, waarmee daarna zelf geoefend wordt.

Werkvorm

Verschillende werkvormen worden gecombineerd: Kennisoverdracht in college vorm, dialoog tussen deelnemers, behandeling casuïstiek en oefenen. De thema’s worden gelardeerd met veel voorbeelden uit de praktijk van de organisaties waar Toezichthouders werkzaam zijn en met de nodige ruimte voor onderlinge uitwisseling.

Docent

Ir. Marja van Houten heeft een eigen advies en trainingspraktijk Van Houten Consult BV en is daarnaast mede oprichter en senior auditor bij CIIO, de certificeerder voor kennisintensieve professionele organisaties. Houten heeft een achtergrond in innovatie en communicatie, later aangevuld met veranderkunde (SIOO), een managementopleiding en kwaliteitsmanagement. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest als (project-)manager in de sectoren overheid en zorg, werkt zij vanaf 1997 als zelfstandig adviseur en trainer op het brede terrein van kwaliteit, innovatie en organisatieontwikkeling voor klanten in de professionele dienstverlening. Dit combineert zij sindsdien met het werk als extern auditor. In die hoedanigheid heeft ze ruime ervaring opgedaan met het beoordelen van organisatieadviesbureaus, scholen en opleidingsinstituten, onderzoeksbureaus, interim managementbureaus, en welzijns- en zorgorganisaties aan de hand van ISO, IIP, HKZ en INK.

Duur en locatie

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 7 oktober 2014 van 16.00 tot 20.30 uur. De locatie is in Utrecht.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 395,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. De kosten zijn inclusief soep met broodjes en exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl

Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname.

Het minimum aantal deelnemers om de masterclass te laten doorgaan, is gesteld op tien. Kosteloos annuleren kan uiterlijk tot twee weken voordien. Daarna zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.

 

 

Deze masterclass stelt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, geeft u inzicht in het huidige denken over goed en falend toezicht en concrete handvatten voor het formeel op orde krijgen en houden van uw toezichtpraktijk.

Inhoud

Minister Opstelten heeft in februari het sector overstijgende wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen’ voor internetconsultatie aangeboden. Het kabinet beoogt met deze wet een duidelijk juridisch kader voor de verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen te creëren en de mogelijkheid te vergroten om bestuurders en toezichthouders te ontslaan en aansprakelijk te stellen. De laatste jaren zijn overigens al processen gestart waarbij bestuurders (en toezichthouders) van maatschappelijke organisaties onderwerp waren van een enquêteprocedure of aansprakelijkheidstelling. Dergelijke procedures kosten niet alleen veel geld en tijd, maar leiden ook tot reputatieschade.

Het wordt dus voor toezichthouders (en bestuurders) steeds belangrijker om zicht te hebben op de wettelijke vereisten en gevoel te krijgen voor hoe die vertaald worden in jurisprudentie. Tegen die achtergrond wordt het ook steeds belangrijker om de eigen zaken – ook formeel – goed op orde te hebben.

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bestaande en aankomende wetgeving over bestuur en toezicht bij maatschappelijke organisaties en over de ‘toegang’ tot de rechtbank en het instellen van een enquête bij de Ondernemingskamer.
  • Structuur en praktijk van toezicht op gelieerde rechtspersonen.
  • One-tier systeem, een nieuw fenomeen in Nederland dat – zo pleiten sommigen – ook voor stichtingen en verenigingen mogelijk zou moeten zijn.
  • Toezicht beoordeeld vanuit juridisch perspectief. Casussen uit de rechtspraktijk geven een beeld van de ontwikkelingen in het huidige denken over adequaat en falend toezicht.
  • De eigen governance hygiëne op orde: eisen te stellen aan de vastlegging van spelregels, het werken conform de spelregels, de notulen en het dossierbeheer. Er worden praktische handvatten gegeven.

Werkvormen

Dominante werkvormen zijn kennisoverdracht in collegevorm en verdiepen van inzichten aan de hand van casuïstiek uit de praktijk die docenten inbrengen.
De kleinschaligheid (max. 18 deelnemers) maakt het mogelijk om aandacht te besteden aan vragen van deelnemers en inzichten in discussie te verdiepen.

Docenten

Mr Ep Hannema is managing partner/advocaat bij Norton Rose Fulbright. Bedrijfsethiek en corporate governance hebben zijn bijzondere interesse. Zo heeft hij zich recent verdiept in het belang van goede governance hygiëne, waaronder adequate notulen vanuit juridisch perspectief.

Mr Frans Stibbe leidt Deloitte Legal dat juridische dienstverlening aan bedrijven en instellingen biedt. Hij is expert op het gebied van corporate governance en was als managing partner/advocaat bij DLA Piper actief op het gebied van corporate litigation. Als voormalig toezichthouder bij DLA Piper (one-tier board), toezichthouder bij een zorginstelling en commissaris in het bedrijfsleven kent hij het intern toezicht ook van binnenuit.

Duur en locatie

De masterclass wordt gegeven op dinsdag 4 november 2014 van 16.00 tot 20.30 uur. De locatie is in Utrecht.

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 395,00 voor leden van één van de zes toezichthouderverenigingen. De kosten zijn inclusief soep met broodjes en exclusief 21 % BTW.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.toezichtintoekomst.nl
Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname.

Het minimum aantal deelnemers om de masterclass te laten doorgaan, is gesteld op tien. Kosteloos annuleren kan uiterlijk tot twee weken voordien. Daarna zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.